Linking DDI to the semantic web

TitleLinking DDI to the semantic web
Publication TypeMiscellaneous
Year of Publication2015
AuthorsPerry B, Kambhampaty V, Vilhuber L, Block W
URLhttps://doi.org/10.5281/zenodo.3777074
DOI10.5281/zenodo.3777074