Improving metadata quality of the European Social Survey using DDI

TitleImproving metadata quality of the European Social Survey using DDI
Publication TypeMiscellaneous
Year of Publication2019
AuthorsBeuster B
URLhttps://doi.org/10.5281/zenodo.3596710
DOI10.5281/zenodo.3596710