DDI-RDF tools takes your DDI-XML to the DISCO

TitleDDI-RDF tools takes your DDI-XML to the DISCO
Publication TypeMiscellaneous
Year of Publication2014
AuthorsOlsson O, Jensen J
URLhttps://doi.org/10.5281/zenodo.3780865
DOI10.5281/zenodo.3780865