xhtml-bdo-1.xsd
All Elements (1)
bdo
Complex Types (1)
bdo.type
Element Groups (1)
bdo.content
Attributes (1)
dir
Attribute Groups (3)
bdo.attlist
dir.attrib
Global.bdo.attrib